Carat Vietnam

36, Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City.
N/A (chưa có thông tin)
Brief Intro

N/A (chưa có thông tin)

Personel
Ashish Bhasin
CEO Asia South
Main Discipline:
Media Planning & Booking
Network / Group: