INCA

N/A (chưa có thông tin)
N/A (chưa có thông tin)
N/A (chưa có thông tin)
Brief Intro

N/A (chưa có thông tin)

Personel
Loan Menuge
Inca Lead Vietnam
Main Discipline:
Media Planning & Booking
Network / Group: