Nielsen Vietnam

4th Floor, Centre Point Tower, 106 Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
Room 405, 4th Floor, Press Club Tower, 59A Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi.
+84 8 3997 8088/ +84 4 3936 7899
Brief Intro

N/A (chưa có thông tin)

Personel
N/A (chưa có thông tin) Main Discipline:
Market Research
Agency: